header

PHB - PRAKTIJK VOOR HAPTONOMISCHE BEGELEIDING

Haptonomie binnen de begeleidingen
Zoals reeds aangegeven, kenmerkt de Haptonomie zich binnen de begeleidingen vooral in de wijze van benaderen. Het is zogezegd de rode draad door alle handelen, begeleiden en interacties heen. Het is in het bijzonder een middel, een weg waarlangs u de mogelijkheid wordt geboden (indien noodzakelijk…) zich te (her)openen… een binding kunnen aangaan…..

In contact te treden met:
Uw eigen gevoelswereld, emoties, belevingen en ervaringen van binnenuit: ‘hoe gaat u daar nù mee om ?’
Daar bewust van te worden en richting aan te geven: ‘Welke andere gevoelsmogelijkheden heeft u ?’ Onverwerkte ervaringen, emoties, gevoelens te delen en te verwerken. Hoe deze in uw leven een plaats te geven en er goedvoelend mee om kunnen gaan.
En vervolgens in contact te treden met:
Uw begeleider: hoe bouwt u een vertrouwensvolle band op met hem/haar? In dat contact bewust worden wie “wat” doet, en “hoe” u aanwezig kan zijn voor uzelf en voor en met de ander (verbondenheid kunnen beleven).
Hoe jezelf te kunnen, durven Zijn. In Alleen-Zijn, maar vooral ook in het Samen-Zijn.
Integratie van dit vermogen tot wederzijds (gevoels-) contact binnen uw samenleving in uw directe omgeving.

Samen te vatten: het vermogen hoe een binding aan te gaan noodzakelijk voor zowel een gezond psychisch en emotioneel, als een fysiek “Zijn in de wereld”.